Thursday, June 22, 2006

contoh surat rayuan rasmi..

师训上诉公函(SURAT RAYUAN RASMI)范例(请用马来文书写

申请者的地址 申请者的电话号码

Bahagian Pendidikan Guru

Kementerian Pelajaran Malaysia

(Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar)

Aras 2 – 6,Blok E 13,

Kompleks Kerajaan Parcel E,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62604 Putrajaya 日期:

Tuan,

RAYUAN UNTUK MENGHADIRI TEMUDUGA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PISMP) BAGI PENGAJIAN BAHASA CINA AMBILAN JULAI 2006

Merujuk kepada perkara di atas, dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya ………..( 个人马来文姓名、身份证号码 )ingin membuat rayuan untuk menghadiri temuduga Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) ambilan Julai 2006. Kursus yang saya memohon ialah …….(申请的课程以及课程编号)

(2) …………说明上诉原因、以及其他可以加强上诉的理由(例如:成绩符合申请条件、活跃于课外活动、曾担任临教或代课老师等等)

(3)Bersama-sama surat rayuan ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk rujukan Tuan. 随函附上申请表格、身份证印影本、SPM/STPM成绩单副本、课外活动简历表、若曾当过临教、代课老师则附上证明文件副本

(4)Dengan tulus ikhlasnya saya memohon kepada jasa baik Tuan supaya memberi peluang kepada saya untuk menghadiri temuduga Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (PISMP) bagi Pengajian Bahasa Cina ambilan Julai 2006.

Sekian dimaklumkan,atas jasa baik Tuan didahului dengan ribuan terima kasih.

Yang Benar,
(申请者的名字)

s.k: ⑴ Timbalan Menteri Pelajaran Y.B. Dato’ Hon Choon Kim

⑵ Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia

注意事项:

(1) 以上师训上诉公函只是供上诉者参考,上诉者可以根据本身的经验来加强上诉函件的内容。

(2) 上诉函写好后,请影印三份;一份供自己存档,另两份分别寄给副教育部长拿督韩春锦办事处及教总备案,地址如下:


马来西亚华校教师会总会(教总)

Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia

Lot 5, Seksyen 10,Jalan Bukit

43000 Kajang,Selangor


教育部副部长拿督韩春锦

Y.B. Dato’ Hon Choon Kim

Timbalan Menteri Pelajaran

Kementerian Pelajaran Malaysia

Pejabat Timbalan Menteri

Aras 9, Blok E 8, Parcel E, Presint 1

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62502 Putrajayaps::aku tapaham...

1 comments:

Miss Yong said...

hahah.. even x faham pon, but still a helpful article.. really help me though in doing my rayuan to ipta.. thanks :D